Do prawidłowego działania strony wymagane są pliki cookies. Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do celów funkcjonalnych oraz statystycznych.

Do pobrania:

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kwasnycarvings.com

Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet przez Tadeusza Kwaśny prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny z siedzibą w Jaworzu przy ul. Ukrytej 293, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP PL5470164090, REGON 070872270;  nr tel. + 48 33 817 24 80 lub telefon komórkowy +48 609 325 748, fax +48 33 819 48 99; e-mail: info@kwasnycarvings.com (zwanym dalej jako „Sprzedawca”),

1.       Postanowienia ogólne

2.      Definicje

3.       Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

4.      Opisy i zdjęcia produktów

5.      Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

6.      Przyjmowanie i realizacja zamówień

7.      Sposoby płatności

8.      Sposoby i koszty dostawy

9.      Gwarancja

10.   Postępowanie reklamacyjne

11.    Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

12.   Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

13.   Dane osobowe Klienta

14.   Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

15.   Regulamin

16.   Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą Produktów zawartych w ofercie Sklepu internetowego jest przedsiębiorca Tadeusz Kwaśny działający pod firmą Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny z siedzibą w Jaworzu przy ul. Ukrytej 293.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie Sklepu Internetowego www.kwasnycarvings.com. Regulamin sporządzony jest w sposób umożliwiający jego wydruk.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, stosuje się przepisy ustawy.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient dokonuje akceptacji Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

6. Sprzedawca wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem: telefonicznie pod numerem telefonu + 48 33 817 24 80 lub telefonu komórkowego +48 609 325 748; fax +48 33 819 48 99; poczta elektroniczna e-mail: info@kwasnycarvings.com; formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.kwasnycarvings.com.

8. Klient zobligowany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i nast. KC.

§2 Definicje

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;

Przedsiębiorca –osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o dzieło ze Sprzedawcą;

Konsument – osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o dzieło ze Sprzedawcą - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa; W wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Konto  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do zakupów w Sklepie Internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Koszyk  – wykaz Produktów, podlegających zamówieniu przez Klienta.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

Produkty – rzeczy ruchome - asortyment artykułów z branży stolarskiej, dostępnych do zamówienia w Sklepie Internetowym, będących przedmiotem świadczenia Umowy sprzedaży miedzy Sprzedawcą a Klientem, tj. m.in. rzeźbione listwy, dekory do kasetonów i nie wykonywanych  według indywidualnej specyfikacji i zamówienia Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy, dostępny pod adresem www.kwasnycarvings.com, za pomocą którego sprzedawane są Produkty lub Usługi będące w internetowej ofercie Sprzedawcy (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

Sprzedawca/Usługodawca - Tadeusza Kwaśny prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny z siedzibą w Jaworzu przy ul. Ukrytej 293, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP PL5470164090, REGON 070872270 nr tel. + 48 33 817 24 80 lub telefon komórkowy +48 609 325 748, fax +48 33 819 48 99; e-mail: info@kwasnycarvings.com

Środek komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z  nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidulane porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a  w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa o dzieło – umowa o dzieło polegająca na wykonaniu Usługi, według szczegółowych, indywidualnych specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa - polegającej na wykonaniu dzieła według szczegółowych, indywidualnych specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dzieło ze Sprzedawcą.

§3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.    Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą rejestracji Konta lub bez rejestracji Konta z chwilą wypełnienia Formularza rejestracji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

3.    Konto – korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących wytycznych – 1). wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz 2). kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy/Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie następujących wytycznych – 1). po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2). kliknięciu pola „Przejdź do potwierdzenia/Dalej” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj adres”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

6.    Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

7.    Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

8.    Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

9.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b)   Dostęp do poczty elektronicznej.

c)    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

d)   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

e)   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

10.              Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

11.         Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12.         Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 Opisy i zdjęcia produktów

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu - nie zmienia to jednak właściwości Produktu.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opisy Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze.

§5 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT oraz ewentualne cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane indywidualnie i wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.  Ceny przedmiotu wykonywanej Usługi będącej przedmiotem Umowy o dzieło ustalane są z Klientem indywidualnie w oparciu o ofertę zawarcia Umowy o dzieło. Podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT oraz ewentualne cła.

3. Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT. Jednakże dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§6 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło w Sklepie Internetowym niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2. Zamówienia - stanowiące ofertę zawarcia umowy - w Sklepie można składać  poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie Sklepu Internetowego lub złożenie indywidualnego zamówienia według specyfikacji Klienta na wykonanie Usługi.  Po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie z możliwością wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostarczenia towaru wraz z wszystkimi płatnościami (dostawa kurierem lub odbiór osobisty).

3. W zamówieniu Klient wskazuje dane do dokumentów sprzedaży, dane kontaktowe oraz adres dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia zawiera wykaz zamówionych Produktów lub specyfikację Usługi, całkowity koszt jego realizacji obejmujący cenę Produktu lub wykonania Usługi oraz koszty transportu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail - potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę - zostaje zawarta Umowa sprzedaży lub Umowa o dzieło między Klientem a Sprzedawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §6 pkt 4, a także poprzez

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło. Treść Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. Umowa zostaje zawarta na podstawie przedmiotowego Regulaminu.

7. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

·         W przypadku zamówienia Produktów ze strony Sklepu Internetowego:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze  – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; b) w przypadku zamówień płatnych przelewem z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy;

·         W przypadku zamówienia Usługi na wykonanie dzieła:

a) w przypadku zamówień, dokonywanych przez Konsumenta, płatnych przy odbiorze  – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; b) w przypadku zamówień, dokonywanych przez Przedsiębiorcą lub Konsumenta, płatnych przelewem z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy;

8. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego Produktu Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – Produkt wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy albo wysyłany jest inny Produkt, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.

9. Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

10. Miejscem spełnienia świadczenia jest:

- siedziba Sklepu -  w przypadku osobistego odbioru zamówionych Produktów lub przedmiotu wykonanej Usługi w siedzibie Sprzedawcy,

- oznaczone przez Klienta miejsce (adres dostawy) - w przypadku dostawy towarów na wskazany przez Klienta adres,

§7 Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty w następujący sposób:

    a). przed wydaniem zamówionych produktów Klientowi akceptowalną formą płatności jest:

- przelew elektroniczny (e-przelewy) lub bankowy na wskazany rachunek bankowy w Banku Pekao SA nr rachunku PL69 1240 1170 1111 0000 2408 6480; dla transakcji dokonywanych w Unii Europejskiej nr rachunku EUR33 1240 1170 1978 0010 5041 9305

BIC/SWIFT PKOPPLPW

- kartę kredytową;

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl;

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal w krajach Unii Europejskiej;

Termin zapłaty w przypadku wybrania tej formy płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia;

b). w chwili odbioru zamówionych Produktów lub przedmiotu wykonanej Usługi – dotyczy  zamówień dokonywanych przez Konsumenta - akceptowalną formą płatności jest:

     - płatność za pobraniem – w przypadku dostawy produktów za pośrednictwem kuriera  płatne do rąk kuriera dostarczającego Produkty lub przedmiot wykonanej Usługi,

    - płatność przy odbiorze – w przypadku osobistego odbioru zamówionych Produktów lub przedmiotu wykonanej Usługi.

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą dla Klientów z Unii Europejskiej przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą dla Klientów z Unii Europejskiej prowadzi “PayPal Europe”: Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg; tel. (+352) 27 302 143.

§8 Sposoby i koszty dostawy

1.    Produkty i Usługi zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX.

2.    Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: 43-384 Jaworze, ul. Ukryta 293 w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00, (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3.    Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.

4.    Koszty dostawy Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi ponosi Klient. Są one wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są zróżnicowane i zależne od wagi towaru, jego gabarytu i sposobu płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5.    Dostawa zamówionego Produktu w przypadku wyboru formy płatności przelewem - nastąpi w terminie od 7 do 10 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności za pobraniem - nastąpi do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6.    Dostawa zamówionego indywidualnie przez Klienta przedmiotu wykonanej Usługi nastąpi w terminie od 14 do 21 dni roboczych. W przypadku zamówień składanych przez Konsumentów termin dostawy nie przekracza 30 dni. Termin dostawy jest każdorazowo, indywidualnie ustalony z Klientem i uzależniony jest m.in. od przedmiotu wykonywanej Usługi, jego gabarytów i ilości.

5. Dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi do Klienta poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

6. Odbierający Produkt lub przedmiot wykonanej Usługi powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy sporządzić protokół szkody albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody.

7. Odbiór przesyłki należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.

§9 Gwarancja

1.    W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je bezpośrednio do Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca udziela na Produkt lub przedmiot wykonanej Usługi sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego 12 m-cy gwarancji.

3.    Gwarancja na sprzedany Produkt lub przedmiot wykonanej Usługi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

§10 Postępowanie reklamacyjne

       I.            Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2.   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kwasnycarvings.com lub pisemnie na adres: Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny ul. Ukryta 293, 43-384 Jaworze. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy go również dostarczyć na powyższy adres. W celu wszczęcia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.kwasnycarvings.com.

3.   Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

4.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

5.   Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6.   Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w §10 pkt 5, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Sprzedawcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; jednakże nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotna.

7.    Konsument traci uprawnienia przewidziane w §10  pkt 5 i 6, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

8.    Do zachowania terminu wskazanego w §10 pkt 7 wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny ul. Ukryta 293, 43-384 Jaworze; albo zgłoszenie się z Produktem lub przedmiotem wykonanej Usługi niezgodnym z Umową do siedziby Sprzedawcy.

9.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży jedynie w wypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu kupującemu.

10. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, zwróci  Konsumenta równowartość poniesionych przez niego kosztów. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w zamówieniu.

11. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

    II.            Pozostałe reklamacje:

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego  lub nieprawidłowym działaniem Serwisu Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kwasnycarvings.com lub pisemnie na adres: Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny ul. Ukryta 293, 43-384 Jaworze. W celu wszczęcia reklamacji Usługobiorca może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.kwasnycarvings.com.

2.    Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

§11 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej termin 10- dniowy na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.

3.    W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.kwasnycarvings.com. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego pocztą elektroniczną.

4.    Możliwe jest odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

5.    W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6.    Konsument niezwłocznie zwraca Produkt na własny koszt poprzez kuriera, lub poprzez zwrot w siedzibie Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, bądź w terminie kolejnych 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny ul. Ukryta 293, 43-384 Jaworze.

7.    Do zwracanego Produktu proszę dołączyć dowód sprzedaży.

8.    Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.    Prawo odstąpienia od Umowy o dzieło, w przypadku wykonywania Usługi polegającej na wykonaniu przedmiotu świadczenia o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie przysługuje.

10.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1). świadczenia usług rozpoczętych za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w §11 pkt 1, 2 Regulaminu; 2) dotyczących nagań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 5) świadczeń, które z uwagi na jego charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 6) dostarczaniu prasy; 7) usług w zakresie gier hazardowych.

§12 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1.   Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

2.   W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dzieło.

3.   Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży lub Umowa o dzieło stanowi inaczej.

4.   Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży lub przedmiot wykonanej Usługi zgodnie z Umową o dzieło zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło.

5.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi przewoźnikowi korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.   W razie przesłania Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dzieło. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§13 Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest „Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny z siedzibą w Jaworzu przy ul. Ukrytej 293, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP PL5470164090, REGON 070872270.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.

6. Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.

§14 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

1.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

a)             Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

b)         Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kwasnycarvings.com lub też pisemnie na adres: Biuro Techniczne Tadeusz Kwaśny ul. Ukryta 293, 43-384 Jaworze. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

c)          W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)         W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§15 Regulamin

1.    Usługodawca/Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Serwisu.

2.    Regulamin jest integralną częścią umowy.

3.    Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca/Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Usługobiorców/Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym przez przesłanie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5.    O zamiarze rezygnacji z Konta Usługobiorca/Klient informuje Usługodawcę/Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy.

6.    Jeżeli Usługodawca/Klient nie poinformuje Usługodawcy/Sprzedawcy w terminie wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep Internetowy.

7.    Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

8.    W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

§16 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli strony Sklepu Internetowego funkcjonują niepoprawnie, występują błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną korzystając np. z email lub formularza kontaktowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w toku realizacji przedmiotowej umowy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediatora itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Usługodawcy/Sprzedawcy Sąd.

5. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów właściwe są przepisy prawa polskiego.

6. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2014 r.

section4

Since '70

Kwasny Carvings realizuje projekty polegające na wykonaniu rzeźbionych ornamentów do rewaloryzacji i rekonstrukcji zabytkowych obiektów oraz wielu innych inwestycji wykonywanych z drewna. Istnieje możliwość niemal identycznego odzwierciedlenia ornamentu.

Współpracujemy z najbardziej renomowanymi designerami w Polsce i za granicą. Na specjalne zamówienie wykonujemy ornamenty do wnętrz luksusowych jachtów i statków pasażerskich.